Vedtægter for Forening for Mastere i Sexologi

§1: Foreningens navn 

Forening for Mastere i Sexologi 

§2: Formål

Foreningen har til formål at danne en platform for fagprofessionelle medlemmer med en akademisk baseret sexologisk uddannelse hvorfra man kan etablere netværk, faglig sparring og vidensdeling samt tilegne sig, anvende, producere og præsentere videnskabelig viden.

Foreningen har også til formål at præsentere både medlemmernes faglige profiler og selve uddannelsens faglighed og kompetencer udadtil.

§3: Hjemsted

Aalborg, Danmark

§4: Medlemmer

Man kan blive medlem hvis man er aktiv studerende eller har fuldført studiet: Master i Sexologi på AAU. Medlemskab anmodes om skriftligt til bestyrelsen på mail mastereisexologi@gmail.com att. Sekretær

§5: Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse pr mail til sekretæren. Ved udmeldelse har det udtrådte medlem ikke krav på nogen andel af foreningens formue. 

§6: Eksklusion 

Alle medlemmer af Forening for Mastere i Sexologi, inklusive bestyrelsesmedlemmer og forperson kan få deres medlemskab prøvet og inddraget ved en bestyrelsesbeslutning.

En sådan prøvning skal annonceres på dagsorden for bestyrelsesmødet. Grunden hertil er, at det pågældende medlem har ret til at være til stede på det pågældende bestyrelsesmøde ifm. prøvningen og har ret til at blive hørt herom. Selve voteringen i bestyrelsen sker uden tilstedeværelse af det medlem, hvis medlemskab prøves. Bestyrelsens beslutning kan ikke indbringes for generalforsamlingen.

Mulige grunde til eksklusion: Eventuel misbrug af foreningens navn, miskreditering af andre medlemmer eller manglende betaling trods opfordring hertil.

§7: Kontingent

Alle medlemmer er forpligtet til at betale et årligt kontingent. Kontingent betales ved indmeldelsen og herefter ved opkrævning inden den årlige generalforsamling.

Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen

§8: Manglende betaling af kontingent: 

1 måned efter afsendelse af 2. rykker betragtes man som udmeldt. 

§9: Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. 

Der afholdes ordinær generalforsamling årligt i første kvartal. Til den årlige generalforsamling indkaldes der skriftligt (pr. Mail) af bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Til ekstraordinær generalforsamling kan der indkaldes med kortere varsel, men 8 uger tilstræbes. Her vil indkaldelse også være pr. mail.

Indkomne forslag, herunder ændringer til vedtægter samt forslag til kommende bestyrelsesmedlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Hvert medlem der har betalt kontingent, har en stemme. I tilfælde af at man ikke kan møde op, kan man give skriftlig fuldmagt til et andet medlem ved at sende en fuldmagt gennem foreningsmailen Mastereisexologi@gmail.com

Hvis en beslutning skal vedtages, kræver det flertal blandt de afgivne stemmer.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
 2. Valg af 2 revisorer
  7. Fastlæggelse af kontingent
  8. Eventuelt

§10: Foreningens bestyrelse

5 bestyrelsesmedlemmer (forperson, menig, kasserer, it-ansvarlig, sekretær)

2 suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant)

Ved den stiftende generalforsamling vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt. Ved udgang fra bestyrelsen udenom ordinær valgperiode, indtræder suppleant(er) som fuldgyldigt medlem i bestyrelsen. 

Bestyrelsen planlægger foreningens årlige møder. Det tilstræbes årligt, udover generalforsamling, at afholde et møde med fysisk deltagelse. Øvrige mødeaktivitet gennemføres online.

Forpersonen leder bestyrelsesmøderne og er ansvarlig for dagsordenen samt officiel repræsentant udadtil for foreningen. 

Sekretæren er ansvarlig for referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, korrespondance til og fra foreningen samt foreningens arkiv og medlemsansøgninger.

Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi. 

Bestyrelsen planlægger foreningens årlige møder. Derudover er bestyrelsen også ansvarlig for foreningens budget samt godkendelse af medlemsansøgninger. Bestyrelsen foreslår også eventuelle vedtægtsændringer, som præsenteres for medlemmerne på generalforsamlingen. 

Suppleant indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis der er medlemmer af bestyrelsen som ikke kan deltage. Suppleanter må deltage i bestyrelsesmøder hvor alle medlemmer er til stede, men har i så tilfælde ikke stemmeret. 

§11: Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet aflægges skriftligt, årsregnskabet revideres af to revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for tre år ad gangen. 

  

Tegningsret: Formand og kasserer 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§12: Ændring af vedtægter

Ændringer af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§13: Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning foreslår vi at foreningens formue tilfalder en værdigt trængende sexologisk organisation. Dog kan den opløsende generalforsamling træffe beslutning om en anden fordeling med det flertal, der er nødvendigt for vedtægtsændringer.